Saturday, August 7, 2010

Hanuman Anjaneya Sahasranam Stotra

The Hanuman Sahasranam Stotra phonetically transliterated with an American accent with Italian vowels.

In the Hanuman Sahasranam Stotra version from wwww.gitapress.org,
Verses 63 thru 69 were included and Verses 133 thru 137 were omitted.
In the recorded versions I have listened to, neither are included
I have put them both in, leaving it up You to make the choice.


Shri Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names
Shri Anjaneya sahasranamastotram

udyadaditya sankasham udara buja vikramam-ha .
kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam-ha ..
shri rama hridayanandam bakta kalpa mahiruham-ha .
abayam varadam dorbyam kalaye marutatmajam-ha ..
ata sahasranama stotram-ha .

HANUMAN STOTRAM

hanuman shri prado vayu putro rudro anago ajarah .
amrityur viravirashcha gramavaso janashrayah .. 1..

danado nirguna kayo shuro viro nidipatir munih .
pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah .. 2..

shivah sharvah paro avyakto vyaktavyakto daradarah .
pingakesha pingaroma shrutigamya sanatanah .. 3..

anadirbagavan devo vishwa hetur nirashrayah .
arogyakarta vishwesho vishwanato harishwarah .. 4..

bargo ramo rama bakta kalyana prakriti stirah
vishwambaro vishwamurtir vishwakarashcha vishwapah .. 5..

vishwatma vishwasevyo ata vishwo vishwaharo ravih .
vishwacheshto vishwagamyo vishwadyeyah kaladarah .. 6..

plava.ngamah kapishreshto vedavedyo vanecharah .
balo vrido yuva tatwam tatwagamyah suko hyaja ha .. 7..

anjanasunuravyagro grama kyato daradarah .
burbuvaswarmaharloko jana lokastapo avyaya ha .. 8..

satyam omkara gamyashcha pranavo vyapako amala ha .
shiva darma pratishtata rameshtah phalgunapriya ha .. 9..

goshpadikritavarishah purnakamo darapati hi .
rakshognah pundarikakshah sharanagatavatsalah .. 10..

janaki prana data cha rakshah pranapaharakah .
purnasatwah pitavasa divakara samaprabah .. 11

Devodyanavihari cha devatabaya banjana
Baktodayo baktalabdo baktapalanatapara 12..

Dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakah .
Akshagno ramadutashcha shakini jiva harakah .. 13..
bubukara hataratir garva dushta pramardanah .
hetuh sahetuh pramshushcha vishwabarta jagadguruh .. 14..

jaganeta jaganato jagadisho janeshwarah .
jagadrata harih shrisho garuda smayabanjanah .. 15..

partadvajo vayuputo amita pucho amita vikrama ha .
brahma pucham parabrahmapucho rameshta kara ka eva.. 16..

sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshwarah .
kalpastayi chiranjivi tapanashcha sada shivah .. 17..

sanatah sadgatir bukti muktidah kirti dayakah .
kirtih kirtipradashcheva samudrah shripradah shivah .. 18..

Baktodayo baktagamyo baktabagaya pradayaka
Udadikramano devah samsara baya nashanah 19.

Vardi bandanakrid.h vishwa jeta vishwa pratishtitah .. 20..
Lankarih kalapurusho lankesha griha banjanah

Butavaso vasudevo vasustri buvaneshwarah .. 21..
Shriramarupah krishnatu lanka prasadabanjakah .

Krishnah krishnastutah shantah shantido vishwapavanah .. 22..
Vishwa bokta marag-no brahmachari jitendriyah .

Urdvago languli mali langula hata rakshasah .. 23..
Samira tanujo viro virataro jayapradah .

Jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah ...24
Punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah .

Devesho jitamarata rama bakti vidayakah .. 25..
Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigrahah .

Jnanadah pranadah prano jagatpranah samiranah .. 26..
Vibishana priyah shurah pippalayana sididah .

Sidi sidashrayah kalah kala bakshaka ba.njanah .. 27..
Lankesha nidanah stayi la.nka dahaka ishwarah .

Chandra surya agna netrashcha kalagnih pralayantakah .. 28..
Kapilah kapishah punyarashih dwadasha rashigah .

Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah .. 29..
Lakshmana pranadata cha sita jivana hetukah .
Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali .. 30..
Devaridarpaha hota darta karta jagatprabuh .

Nagara grama palashcha shudo budo nirantrapah .. 31..
Niranjano nirvikalpo gunatito bayankarah .

Hanumanshcha duraradyah stapasadyo maheshwarah .. 32..
Janaki ganashokotatapaharta paratparah .

Vadambyah sadasadrupah karanam prakriteh parah .. 33..
bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahakah .

Puchabado yatudano yatudana ripupriyah .. 34..
ChayapaharI butesho lokesha sadgati pradah .

Plavangameshwarah krodah kroda samraktalochanah .. 35.
Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada

Baktanukampi vishweshah puruhutah purandarah .. 36.
Kroda harta tapa harta baktabaya varapradah.

Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha .
Varuno vayugatiman vayuh kubera ishwarah .. 37..

Ravishchandrah kujah saumyo guruh kavyah shaneshwarah .
Rahuh keturmarudeta darta harta samIrajah .. 38..

Mashakikrita devari daityarih madusudanah .
Kamah kapih kamapalah kapilo vishwa jivanah .. 39..

Bagirati padambojah setuba.nda visharadah .
Swaha swada havih kavyam havyavaha prakashakah .. 40..

Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikramah .
pradinoDinagatiman.h sadgatih purushotamah .. 41..

jagadatma jagadyonirjagadanto hyanantakah .
vipapma nishkalankashcha mahan.h madahankritih .. 42..

Kam vayuh pritivi chapo vanirdikpala eva cha .
Kshetragyah kshetra palashcha palvalikrita sagarah .. 43..

Hiranmayah puranashcha kecharo bucharo manuh .
Hiranyagarbah sutratma rajarajo vishampatih .. 44..

Vedanta vedyo udgito vedavedanga paragah .
Prati gramastitih sadyah spurti data gunakarah .. 45..
Nakshatra mali butatma surabih kalpa padapah .
Chinta manirgunanidih praja darohyanutama .. 46

Punyashlokah puraratirjyotishman.h sarvaripatih .
Kilikilaravasamsrasta butaprepishachaka .. 47

Runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman.h .
Apasmara harah smarta shritirgata smritirmanuh .. 48

Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwarah .
nada rupah para brahma brahma brahma puratanah .. 49

Eko neko janah shuklah swayam jyotirnakulah .
jyotih jyotiranadishcha satviko rajasatamah .. 50

Tamo harta niralambo nirakaro gunakarah .
Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah .. 51

Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswanah .
Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan .. 52

Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah .
Brihatgati rbrihatsevyo brihaloka palapradah ..53

Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwarah .
Brihaloka nuto drashta vidya data jagadh guruh .. 54

Devacharyah satya vadi brama vadi kaladara ha .
Sapta patalagami cha malayachala samshrayah .. 55

Utarashastitah shrido divya aushadi vashah kagah .
Shakamrigah kapindrato puranah shruti chanchurah .. 56

Chaturo brahmano yogi yogagamyah paravarah .
Anadi nidano vyaso vekuntah pritvi patih .. 57

Aparajito jitaratih sadanandashcha ishita .
Gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah .. 58

Manovegi sada yogi samsara baya nashanah .
Tatwa data cha tatwajnastatwam tatwa prakashakah .. 59

Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadratah .
Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsarah .. 60

Maya barjata (nirjita) rakshashcha maya nirmita vishtapah .
Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka (nirva.nchakah) sukah .. 61

Suki sukaprado nago maheshakrita sanstavah .
Maheshwarah satyasamdah sharabah kali pavanah .. 62

Raso rasajnah sammana rupam chaksu shrutarvacha (stapashchakshushcha variaba) .
Grano gandah sparshanam cha sparsho aha.nkaramanagah .. 70

Neti neti gamyashcha vekunta bajana priyah .
Girisho girija kanto durvasah kavirangirah .. 71

Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala (stumbururnarado amalah) .
Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapah .. 72

Yajako yajamanashcha pavakah pitarastata .
Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swarah .. 73

Rajendro bupati runda mali samsara saratih .
Nityah sampurna kamashcha bakta kamadugutamah .. 74

Ganapah kishapo brata pita mata cha marutih .
Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h .. 75

Kamajit-ihi kama dahanah kamah kamya phala pradah .
Mudrapahari rakshasag-nah kshiti bara haro balah .. 76

Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara pradah .
Darpaha darpado damshdrashatamurtiramurtiman-aha .. 77

Maha nidirmaha bogo maha bago mahardwida .
Mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih .. 78

Mahasano maha nado maha mantro maha matih .
Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibuh .. 79

Rudra karma krita karma ratna nabah kritagamah .
Ambogi lanchanah simha nityo darmah pramodanah .. 80

Jitamitro jayah sama vijayo vayunandana (vahanah) .
Jiva data sahasramshur mukundo buri dakshinah .. 81

Sidartah sididah sida samkalpah sidi hetukah .
Sapta patalacharanah saptarshi gana vanditah .. 82

Saptabdi langano virah sapta dwiporumandalah .
Saptanga rajya sukadah sapta matri nishevitah .. 83

Sapta swaloka mukudah sapta hota swarashrayah .
Saptachando nidih saptachandah sapta janashrayah .. 84

Sapta samopagitashcha sapta patala samshrayah .
Megavi kirtidah shoka hari daurbagya nashanah .. 85

Sarva rakshakaro garba doshagnah putrapotradah .
Prativadi mukastambo rashtachitah prasadanah .. 86

Parabicharashamano dukag-no banda mokshadah .
Nava dvara puradaro nava dvara niketanah .. 87

Nara narayana stutyo naranato maheshwarah .
Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusaratih .. 88

Bahu yojana vistirna puchah pucha hatasurah .
Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gatakah .. 89

Bala graha vinashi cha darma neta kripakarah .
Ugrakrityashchogravega ugra netrah shata kratuh .. 90

Shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah .
Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashakah .. 91

Rakshog-na dahos bramesah shridaro bakta vatsalah .
Mega nado mega rupo mega vrishti nivarakah .. 92

Mega jivana hetushcha mega shyamah paratmakah .
Samira tanayo yoda nrityavidya visharadah .. 93

Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashanah .
Arti anartapahari cha samarti rama sevakah .. 94

Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabuh .
Samkarshano vishudatma vidya rashih sureshwarah .. 95

Achalodaraki nityah setukrid-ih rama saratih .
Anandah paramanando matsyah kurmo nidihshamah .. 96

Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najah .
Ramah krishnah shivo budah kalki ramashrayo harah .. 97

Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah .
Karmadyakshyah suradyaksho vishramo jagatampatih .. 98

Jaganatah kapi shrashcha sarvavasah sadashrayah .
Sugrivadistutah danta (shantah) sarva karma plavangamah .. 99

Nakadaritarakshashcha naka yuda visharadah .
Kushalah suganah shesho vasukistaksha kastata .. 100

Swarna varno baladyashcha purujetadanshana
Kevalya rupa kevalyam garudah panago raga .. 101

Kilkilravahataratir garvah parvata bedanah .
Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivarakah .. 102

Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskarah .
Proda pratapastapano bakta tapa nivarakah .. 103

Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchalah .
Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmajah .. 104

Pavanah pavanah kanto baktaga sahano balah .
Mega nadaripurmeganada samharashwasa .. 105

Ksharo aksharo vinitatma vanareshah satamgatih .
Shri kantah shiti kantashcha sahayah sahanayakah .. 106

Astulastwananurbargo shivya samsritinashanah .
Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih .. 107

Akalmashah satya hetuh satyagah satya gocharah .
Satya garbah satya rupah satyam satya parakramah .. 108

Anjani pranalingashcha vayu vamshodwavah shubah .
Badra rupo rudra rupah surupashchatra rupadritka .. 109

Menaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah .
Kranta digmandalo rudrah prakatikrita vikramah .. 110

Kambu kantah prasannatma hraswa naso vrikodarah .
Lamboshtah kundali chitramali yogavidam varah .. 111

Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasanah .
Palguni sunuravyagro yogatma yogatatparah .. 112

Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambarah .
Akaradi hakaranta varna nirmita vigrahah .. 113

Ulukala mukah sidah samstutah parameshwarah .
Shilishta jangah shilishta januh shilishta panih shika darah .. 114

Susharma amita sharma cha narayana parayanah .
Jishnur bavishnu rochishnur grasashnuh stanur eva cha .. 115

Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampanah .
Guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah .. 116

Naga kanya baya dvamsi rukma varnah kapala britih .
Anakulo bavopayo anapayo veda paragah .. 117

Aksharah purusho loka nato raksha prabu dridah .
Shtanga yoga palabuk-ah satya samdah purushdutah .. 118

Smashana stana nilayah preta vidravana kshamah .
Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwajah .. 119

Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah .
Brahmachari indriya ripuh dritadando dashatmakah .. 120

Aprapanchah sadacharah shura sena vidarakah .
Vridah pramoda anandah sapta dwiva patirdarah .. 121

Nava dwara puradarah pratyagrah samagayakah .
Shadchakradama swarloko bayahyan manado amadah .. 122

Sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah .
Ashta murtirnaryopeta virupah swara sundarah .. 123

Duma ketur maha ketuh satya ketur maharatah .
Nandi priyah swatantrashcha mekali damaru priyah .. 124

Lohangah sarvavidi-hi danvi kaandala sarva ishwarah .
Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palapradah .. 125

Darmadyaksho darmaphalo darmo darmaprado artadah .
Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatparah .. 126

Tri margavasatirbumi-hi sarva duhka nibarhanah .
Urjaswan-ah nishkalah suli malir garjanishacharah .. 127

Raktambara daro rakto rakta mala vibushanah .
Vana mali subangashcha swetah swetambaro yuva .. 128

Jayo jaya parivarah sahasra vadanah kapih .
Shakini dakini yaksha raksho butapra banjakah .. 129

Sadyojatah kamagatir-ih jnana murtih yashaskarah .
Shambu tejah sarvabomo vishnu baktah plavangamah .. 130

Chaturnavati mantrajna-ha polastya bala darpaha .
Sarva lakshmi pradah shrimanangadapriya iditah .. 131

Smritirbijam sureshanah samsara baya nashanah .
Utamah shriparivarah shrito rudrashcha kamaduka .. 132

Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam


**alternate ending with annex verses 133-137

sadagatirmatarishcha rama padabja shatpada-ha .
nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit-ih .. **133

rama duto loka banduh antaratma panorama-ha .
shri rama dyanakrid.h virah sada kiMpurushastuta-ha .. **134

rama karya.ntara.ngashcha shudirgatiranamaya-ha .
punya shlokah paranandah pareshah priya sarati-hi .. **135

loka swami mukti data sarva karana karana-ha .
maha balo maha virah paravaragatirguru-hu .. **136

samasta loka sakshi cha samasta sura vandita-ha .
sita sameta shri rama pada seva durandara-ha .. **137

iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

2 comments:

 1. Jai Hanuman.Hi Friends,
  I think "HANUMAN JI" is most powerful god in universe.
  I pray to "HANUMAN JI" for long and happy life of every good person in world.
  Reading hanuman chalisa will give you success.

  ReplyDelete
 2. Thank you for sharing the informative blog. It is indeed wonderful to read and useful. Read hanuman chalisa.

  ReplyDelete