Saturday, August 7, 2010

Hanuman Anjaneya Sahasranam Stotra

The Hanuman Sahasranam Stotra phonetically transliterated with an American accent with Italian vowels.

In the Hanuman Sahasranam Stotra version from wwww.gitapress.org,
Verses 63 thru 69 were included and Verses 133 thru 137 were omitted.
In the recorded versions I have listened to, neither are included
I have put them both in, leaving it up You to make the choice.


Shri Anjaneya or Hanuman Stotra of 1000 Names
Shri Anjaneya sahasranamastotram

udyadaditya sankasham udara buja vikramam-ha .
kandarpa koti lavanyam sarva vidya visharadam-ha ..
shri rama hridayanandam bakta kalpa mahiruham-ha .
abayam varadam dorbyam kalaye marutatmajam-ha ..
ata sahasranama stotram-ha .

HANUMAN STOTRAM

hanuman shri prado vayu putro rudro anago ajarah .
amrityur viravirashcha gramavaso janashrayah .. 1..

danado nirguna kayo shuro viro nidipatir munih .
pingaksho varado vagmi sita shoka vinashakah .. 2..

shivah sharvah paro avyakto vyaktavyakto daradarah .
pingakesha pingaroma shrutigamya sanatanah .. 3..

anadirbagavan devo vishwa hetur nirashrayah .
arogyakarta vishwesho vishwanato harishwarah .. 4..

bargo ramo rama bakta kalyana prakriti stirah
vishwambaro vishwamurtir vishwakarashcha vishwapah .. 5..

vishwatma vishwasevyo ata vishwo vishwaharo ravih .
vishwacheshto vishwagamyo vishwadyeyah kaladarah .. 6..

plava.ngamah kapishreshto vedavedyo vanecharah .
balo vrido yuva tatwam tatwagamyah suko hyaja ha .. 7..

anjanasunuravyagro grama kyato daradarah .
burbuvaswarmaharloko jana lokastapo avyaya ha .. 8..

satyam omkara gamyashcha pranavo vyapako amala ha .
shiva darma pratishtata rameshtah phalgunapriya ha .. 9..

goshpadikritavarishah purnakamo darapati hi .
rakshognah pundarikakshah sharanagatavatsalah .. 10..

janaki prana data cha rakshah pranapaharakah .
purnasatwah pitavasa divakara samaprabah .. 11

Devodyanavihari cha devatabaya banjana
Baktodayo baktalabdo baktapalanatapara 12..

Dronaharta shaktineta shakti rakshasa marakah .
Akshagno ramadutashcha shakini jiva harakah .. 13..
bubukara hataratir garva dushta pramardanah .
hetuh sahetuh pramshushcha vishwabarta jagadguruh .. 14..

jaganeta jaganato jagadisho janeshwarah .
jagadrata harih shrisho garuda smayabanjanah .. 15..

partadvajo vayuputo amita pucho amita vikrama ha .
brahma pucham parabrahmapucho rameshta kara ka eva.. 16..

sugrivadi yuto jnani vanaro vanareshwarah .
kalpastayi chiranjivi tapanashcha sada shivah .. 17..

sanatah sadgatir bukti muktidah kirti dayakah .
kirtih kirtipradashcheva samudrah shripradah shivah .. 18..

Baktodayo baktagamyo baktabagaya pradayaka
Udadikramano devah samsara baya nashanah 19.

Vardi bandanakrid.h vishwa jeta vishwa pratishtitah .. 20..
Lankarih kalapurusho lankesha griha banjanah

Butavaso vasudevo vasustri buvaneshwarah .. 21..
Shriramarupah krishnatu lanka prasadabanjakah .

Krishnah krishnastutah shantah shantido vishwapavanah .. 22..
Vishwa bokta marag-no brahmachari jitendriyah .

Urdvago languli mali langula hata rakshasah .. 23..
Samira tanujo viro virataro jayapradah .

Jaganmangaladah punyah punya shravana kirtanah ...24
Punyakirtih punya gatirjagatpavana pavanah .

Devesho jitamarata rama bakti vidayakah .. 25..
Dyata dyeyo laya sakshi cheta chetanya vigrahah .

Jnanadah pranadah prano jagatpranah samiranah .. 26..
Vibishana priyah shurah pippalayana sididah .

Sidi sidashrayah kalah kala bakshaka ba.njanah .. 27..
Lankesha nidanah stayi la.nka dahaka ishwarah .

Chandra surya agna netrashcha kalagnih pralayantakah .. 28..
Kapilah kapishah punyarashih dwadasha rashigah .

Sarvashrayo aprameyatma revatyadi nivarakah .. 29..
Lakshmana pranadata cha sita jivana hetukah .
Ramadyeyo hrishikesho vishnu bakto jati bali .. 30..
Devaridarpaha hota darta karta jagatprabuh .

Nagara grama palashcha shudo budo nirantrapah .. 31..
Niranjano nirvikalpo gunatito bayankarah .

Hanumanshcha duraradyah stapasadyo maheshwarah .. 32..
Janaki ganashokotatapaharta paratparah .

Vadambyah sadasadrupah karanam prakriteh parah .. 33..
bagyado nirmalo neta pucha lanka vidahakah .

Puchabado yatudano yatudana ripupriyah .. 34..
ChayapaharI butesho lokesha sadgati pradah .

Plavangameshwarah krodah kroda samraktalochanah .. 35.
Samyo guru kavyakarta baktanam cha varaprada

Baktanukampi vishweshah puruhutah purandarah .. 36.
Kroda harta tapa harta baktabaya varapradah.

Agnirvibavasurbaswan yamo nitrutireva cha .
Varuno vayugatiman vayuh kubera ishwarah .. 37..

Ravishchandrah kujah saumyo guruh kavyah shaneshwarah .
Rahuh keturmarudeta darta harta samIrajah .. 38..

Mashakikrita devari daityarih madusudanah .
Kamah kapih kamapalah kapilo vishwa jivanah .. 39..

Bagirati padambojah setuba.nda visharadah .
Swaha swada havih kavyam havyavaha prakashakah .. 40..

Swaprakasho mahaviro lagushcha amita vikramah .
pradinoDinagatiman.h sadgatih purushotamah .. 41..

jagadatma jagadyonirjagadanto hyanantakah .
vipapma nishkalankashcha mahan.h madahankritih .. 42..

Kam vayuh pritivi chapo vanirdikpala eva cha .
Kshetragyah kshetra palashcha palvalikrita sagarah .. 43..

Hiranmayah puranashcha kecharo bucharo manuh .
Hiranyagarbah sutratma rajarajo vishampatih .. 44..

Vedanta vedyo udgito vedavedanga paragah .
Prati gramastitih sadyah spurti data gunakarah .. 45..
Nakshatra mali butatma surabih kalpa padapah .
Chinta manirgunanidih praja darohyanutama .. 46

Punyashlokah puraratirjyotishman.h sarvaripatih .
Kilikilaravasamsrasta butaprepishachaka .. 47

Runatraya harah sukshmah stulah sarvagatih puman.h .
Apasmara harah smarta shritirgata smritirmanuh .. 48

Swarga dwaram praja dwaram moksha dwaram kapishwarah .
nada rupah para brahma brahma brahma puratanah .. 49

Eko neko janah shuklah swayam jyotirnakulah .
jyotih jyotiranadishcha satviko rajasatamah .. 50

Tamo harta niralambo nirakaro gunakarah .
Gunashrayo gunamayo brihatkayo brihadyashah .. 51

Brihadanur brihatpado brihanmurda brihatswanah .
Brihatkarno brihanaso brihadbahur brihatahan .. 52

Brihajanur brihatkarya brihatpucho brihatkarah .
Brihatgati rbrihatsevyo brihaloka palapradah ..53

Brihach baktir brihadwancha palado brihadishwarah .
Brihaloka nuto drashta vidya data jagadh guruh .. 54

Devacharyah satya vadi brama vadi kaladara ha .
Sapta patalagami cha malayachala samshrayah .. 55

Utarashastitah shrido divya aushadi vashah kagah .
Shakamrigah kapindrato puranah shruti chanchurah .. 56

Chaturo brahmano yogi yogagamyah paravarah .
Anadi nidano vyaso vekuntah pritvi patih .. 57

Aparajito jitaratih sadanandashcha ishita .
Gopalo gopatirgopta kalih kalah paratparah .. 58

Manovegi sada yogi samsara baya nashanah .
Tatwa data cha tatwajnastatwam tatwa prakashakah .. 59

Shudo budo nityamukto bakta rajo jayadratah .
Pralayo amita mayashcha mayatito vimatsarah .. 60

Maya barjata (nirjita) rakshashcha maya nirmita vishtapah .
Mayashrayashcha nirlepo maya nirvartaka (nirva.nchakah) sukah .. 61

Suki sukaprado nago maheshakrita sanstavah .
Maheshwarah satyasamdah sharabah kali pavanah .. 62

Raso rasajnah sammana rupam chaksu shrutarvacha (stapashchakshushcha variaba) .
Grano gandah sparshanam cha sparsho aha.nkaramanagah .. 70

Neti neti gamyashcha vekunta bajana priyah .
Girisho girija kanto durvasah kavirangirah .. 71

Brigurvasishtashcha yavana naradastumbaro mala (stumbururnarado amalah) .
Vishwa kshetro vishwa bijo vishwa netrashcha vishwapah .. 72

Yajako yajamanashcha pavakah pitarastata .
Shrada budih kshama tandra mantro mantrayatah swarah .. 73

Rajendro bupati runda mali samsara saratih .
Nityah sampurna kamashcha bakta kamadugutamah .. 74

Ganapah kishapo brata pita mata cha marutih .
Sahasra shirsha purushah sahasrakshah sahasrapat.h .. 75

Kamajit-ihi kama dahanah kamah kamya phala pradah .
Mudrapahari rakshasag-nah kshiti bara haro balah .. 76

Naka damshdra yudo vishnu bakta abaya vara pradah .
Darpaha darpado damshdrashatamurtiramurtiman-aha .. 77

Maha nidirmaha bogo maha bago mahardwida .
Mahakaro maha yogi maha teja maha dyutih .. 78

Mahasano maha nado maha mantro maha matih .
Mahagamo mahodaro mahadevatmako vibuh .. 79

Rudra karma krita karma ratna nabah kritagamah .
Ambogi lanchanah simha nityo darmah pramodanah .. 80

Jitamitro jayah sama vijayo vayunandana (vahanah) .
Jiva data sahasramshur mukundo buri dakshinah .. 81

Sidartah sididah sida samkalpah sidi hetukah .
Sapta patalacharanah saptarshi gana vanditah .. 82

Saptabdi langano virah sapta dwiporumandalah .
Saptanga rajya sukadah sapta matri nishevitah .. 83

Sapta swaloka mukudah sapta hota swarashrayah .
Saptachando nidih saptachandah sapta janashrayah .. 84

Sapta samopagitashcha sapta patala samshrayah .
Megavi kirtidah shoka hari daurbagya nashanah .. 85

Sarva rakshakaro garba doshagnah putrapotradah .
Prativadi mukastambo rashtachitah prasadanah .. 86

Parabicharashamano dukag-no banda mokshadah .
Nava dvara puradaro nava dvara niketanah .. 87

Nara narayana stutyo naranato maheshwarah .
Mekali kavachi kadgi brajishnur jishnusaratih .. 88

Bahu yojana vistirna puchah pucha hatasurah .
Dushtagraha nihanta cha pishacha graha gatakah .. 89

Bala graha vinashi cha darma neta kripakarah .
Ugrakrityashchogravega ugra netrah shata kratuh .. 90

Shata manyustutah stutyah stutih stota maha balah .
Samagra gunashali cha vyagro raksho vinashakah .. 91

Rakshog-na dahos bramesah shridaro bakta vatsalah .
Mega nado mega rupo mega vrishti nivarakah .. 92

Mega jivana hetushcha mega shyamah paratmakah .
Samira tanayo yoda nrityavidya visharadah .. 93

Amogo amogadrishtishcha ishtado anishta nashanah .
Arti anartapahari cha samarti rama sevakah .. 94

Arti danyo asuraratih pundarikaksha atmabuh .
Samkarshano vishudatma vidya rashih sureshwarah .. 95

Achalodaraki nityah setukrid-ih rama saratih .
Anandah paramanando matsyah kurmo nidihshamah .. 96

Varaho narasimhashcha vamano jamadag-najah .
Ramah krishnah shivo budah kalki ramashrayo harah .. 97

Nandi bringi cha chandi cha ganesho gana sevitah .
Karmadyakshyah suradyaksho vishramo jagatampatih .. 98

Jaganatah kapi shrashcha sarvavasah sadashrayah .
Sugrivadistutah danta (shantah) sarva karma plavangamah .. 99

Nakadaritarakshashcha naka yuda visharadah .
Kushalah suganah shesho vasukistaksha kastata .. 100

Swarna varno baladyashcha purujetadanshana
Kevalya rupa kevalyam garudah panago raga .. 101

Kilkilravahataratir garvah parvata bedanah .
Vajrango vajradamsh drashcha bakto vajra nivarakah .. 102

Nakayudo manigrivo jvalamali cha baskarah .
Proda pratapastapano bakta tapa nivarakah .. 103

Sharanam jivanam bokta nanacheshto hyachanchalah .
Swastoman aswastido dukashamanah pavanatmajah .. 104

Pavanah pavanah kanto baktaga sahano balah .
Mega nadaripurmeganada samharashwasa .. 105

Ksharo aksharo vinitatma vanareshah satamgatih .
Shri kantah shiti kantashcha sahayah sahanayakah .. 106

Astulastwananurbargo shivya samsritinashanah .
Adyatma vidyasarashcha hridyatmakushalah sudih .. 107

Akalmashah satya hetuh satyagah satya gocharah .
Satya garbah satya rupah satyam satya parakramah .. 108

Anjani pranalingashcha vayu vamshodwavah shubah .
Badra rupo rudra rupah surupashchatra rupadritka .. 109

Menaka vanditah sukshma darshano vijayo jayah .
Kranta digmandalo rudrah prakatikrita vikramah .. 110

Kambu kantah prasannatma hraswa naso vrikodarah .
Lamboshtah kundali chitramali yogavidam varah .. 111

Vipashichakta kavirananda vigraho ananya shasanah .
Palguni sunuravyagro yogatma yogatatparah .. 112

Yoga vidyo yoga karta cha yoga yonirdigambarah .
Akaradi hakaranta varna nirmita vigrahah .. 113

Ulukala mukah sidah samstutah parameshwarah .
Shilishta jangah shilishta januh shilishta panih shika darah .. 114

Susharma amita sharma cha narayana parayanah .
Jishnur bavishnu rochishnur grasashnuh stanur eva cha .. 115

Hari rudranuseko-ta kampino bumi kampanah .
Guna pravahah sutratma vita ragah stuti priyah .. 116

Naga kanya baya dvamsi rukma varnah kapala britih .
Anakulo bavopayo anapayo veda paragah .. 117

Aksharah purusho loka nato raksha prabu dridah .
Shtanga yoga palabuk-ah satya samdah purushdutah .. 118

Smashana stana nilayah preta vidravana kshamah .
Panchakshara parah pancha matriko ranjanadwajah .. 119

Yogini vrinda vandyashri shatrugno ananta vikramah .
Brahmachari indriya ripuh dritadando dashatmakah .. 120

Aprapanchah sadacharah shura sena vidarakah .
Vridah pramoda anandah sapta dwiva patirdarah .. 121

Nava dwara puradarah pratyagrah samagayakah .
Shadchakradama swarloko bayahyan manado amadah .. 122

Sarva vashyakarah shaktirananto ananta mangalah .
Ashta murtirnaryopeta virupah swara sundarah .. 123

Duma ketur maha ketuh satya ketur maharatah .
Nandi priyah swatantrashcha mekali damaru priyah .. 124

Lohangah sarvavidi-hi danvi kaandala sarva ishwarah .
Pala buk-ah pala hastashcha sarva karma palapradah .. 125

Darmadyaksho darmaphalo darmo darmaprado artadah .
Pancha vimsati tatwajna starako brahma tatparah .. 126

Tri margavasatirbumi-hi sarva duhka nibarhanah .
Urjaswan-ah nishkalah suli malir garjanishacharah .. 127

Raktambara daro rakto rakta mala vibushanah .
Vana mali subangashcha swetah swetambaro yuva .. 128

Jayo jaya parivarah sahasra vadanah kapih .
Shakini dakini yaksha raksho butapra banjakah .. 129

Sadyojatah kamagatir-ih jnana murtih yashaskarah .
Shambu tejah sarvabomo vishnu baktah plavangamah .. 130

Chaturnavati mantrajna-ha polastya bala darpaha .
Sarva lakshmi pradah shrimanangadapriya iditah .. 131

Smritirbijam sureshanah samsara baya nashanah .
Utamah shriparivarah shrito rudrashcha kamaduka .. 132

Iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
Shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam


**alternate ending with annex verses 133-137

sadagatirmatarishcha rama padabja shatpada-ha .
nila priyo nila varno nila varna priyah suhrit-ih .. **133

rama duto loka banduh antaratma panorama-ha .
shri rama dyanakrid.h virah sada kiMpurushastuta-ha .. **134

rama karya.ntara.ngashcha shudirgatiranamaya-ha .
punya shlokah paranandah pareshah priya sarati-hi .. **135

loka swami mukti data sarva karana karana-ha .
maha balo maha virah paravaragatirguru-hu .. **136

samasta loka sakshi cha samasta sura vandita-ha .
sita sameta shri rama pada seva durandara-ha .. **137

iti shri sita sameta shri rama pada seva durandara
shri hanumat-eh sahasra nama stotram sampurnam

Wednesday, August 4, 2010

Hanuman Sahasranamavali Thousand Names of Hanuman:

this is phonetically transliterated with italian vowels in an american accent.
#494-#533 is not in audio version:
Audio: http://www.raaga.com/channels/sanskrit/moviedetail.asp?mid=S00000161. Hanumate
2. Shri Pradaya
3. Vayuputraya
4. Rudraya
5. Anagaya
6. Ajaraya
7. Amutyave
8. Viraviraya
9. Gramavasaya
10. Jnanashraya
11. Danadaya
12. Nirgunaya
13. Akaya (Suraya)
14. Viraya
15. Nidipataye
16. Munaye
17. Pingakshaya
18. Varadaya
19. Vagmine
20. Sitashokavinashakaya
21. Shivaya
22. Sarvaya
23. Pagaya
24. Aviyataya
25. Viyata Viyataya
26. Rasadaraya
27. Pingakeshaya
28. Pingaromne
29. Shrutigamyaya
30. Sanatanaya
31. Anadaye
32. Bagavate
33. Devaya
34. Vishwahetave
35. Niramayaya (Jnanashaya)
36. Arogakarte
37. Vishweshaya
38. Vishwanataya
39. Harishwaraya
40. Bargaya
41. Ramaya
42 Ramabaktaya
43. Kaliyana prakritaye
44. Stiraya
45 Vishwambaraya
46 Vishwamburtaye
47 Vishwakaraya
48 Vishwapaya
49 Vishwatmane
50 Vishwaseviyaya
51 Vishwasme (Vishwaya)
52 Vishwa haraya
53 Ravaye
54 Vishwa chesh taya
55 Vishwa gamyaya
56 Vishwadiyeyaya
57 Kaladaraya
58 Plavangamaya
59 Kapitesheshtaya
60 Jyesh taya
61 Vegaya
62 Vanecharaya
63 Balaya
64 Vridiya
65 Yune
66 Tatwaya
67 Tatwagamyaya
68 Sukaye ( Sukaya)
69 Ajaya
70 Anjana sunave
71 Avyagraya
72 Gramakshiyataya
73 Daradaraya
74 Burlokaya
75 Buvarlokaya
76 Swarlokaraya
77 Maharlokaya
78 Janalokaya
79 Tapolokaya
80 Aviyayaya
81 Satyaya
82 Omkaragamya
83 Pranavaya
84 Viyapakaya
85 Amalaya
86 Shivadarmapratishtatre
87 Ramesh taya
88 Palgunapriyaya
89 Goshpadikratavarishaya
90 Purnakamaya
91 Darapataye
92 Rakshog-naya
93 Pundarikshaya
94 Sharanagata vatsalaya
95 Janakipranadatre
96 Rakshaprana paharakaya
97 Purnya
98 Satya
99 Pitavasase
100 Divakarasamaprabaya
101 Devo ganaviharino
102 Devata baya banchanaya
103 Bakta dayaya
104 Bakta labdaya
105 Bakta palana tat paraya
106 Dronahurtre
107 Shakti netre
108 Shakti raksha samarakaya
109 Akshwadnaya+
110 Ramadutaya
111 Sakini jiva harakaya
112 Bubu karaha tara taye
113 Garva parvata primardanaya
114 Hetave
115 Ahetave
116 Pramsave
117 Vishwa batre
118 Jagad guruve
119 Jaganetre
120 Jaganataya
121 Jagadishaya
122 Janeshwaraya
123 Jagadwitaya
124 Haraye
125 Shrishaya
126 Garuda smaya-banchinaya
127 Partyadwajaya
128 Vayutraya
129 Amitapuchaya
130 Amitavikramaya
131 Bramapachya
132 Parabramyuchuya
133 Rameshta karakaya
134 Shugrivadiputaya
135 Jnanine
136 Vanaraya
137 Vanareshwasraya
138 Kalpastayine
139 Chiranchavine
140 Tapanaya
141 Sadashivaya
142 Sanataye
143 Sadgatye
144 Buktimuktidaya
145 Kirtidayakaya
146 Kirtye
147 Kirtipradaya
148 Samudraya
149 Shri pradaya
150 Shivaya
151 Bakto dayaya
152 Bakta gamyaya
153 Bakta bagya pradayakaya
154 Udadi kramanaya
155 Devaya
156 Samsara bayan asanaya
157 Vardi bandana krate
158 Vishwa jetre
159 Vishwa pratishitaya
160 Lankaraye
161 Kalapurushaya
162 Lankeshagrahubanchanaya
163 Butavasaya
164 Vasudevaya
165 Vasave
166 Tribuvaneshwaraya
167 Shriramarupaya
168 Krishnaya
169 Lanka prasad bancha kaya
170 Krishnaya
171 Krishnasutaya
172 Shantaya
173 Shantidaya
174 Vishwapavanaya
175 Vishwaboktre
176 Marad naya
177 Bramacharine
178 Jitendriyaya
179 Urdwagaya
180 Languline
181 Maline
182 Ladgulahatarashwasaya
183 Samiratanujaya
184 Viraya
185 Viramaraya
186 Jayapradaya
187 Jaganmangaladaya
188 Punyaya
189 Punya shrivana kirtanaya
190 Punya kirtaye
191 Punyagataye
192 Jagat pavana pavanaya
193 Deveshaya
194 Jitamaraya
195 Rama baktivi di yakaya
196 Dyatre
197 Diyeyaya
199 Sakshi-ne
200 Chetase
201 Chetanyavigrahaya
202 Jnanadaya
203 Pranadaya
204 Pranaya
205 Jagat pranaya
206 Samiranaya
207 Vibishipana priyaya
208 Suraya
209 Pinpalashrayasi dwidaya
210 Sidwaya
211 Sidadwa shriyaya
212 Kalaya
213 Mahokshaya
214 Kalajantakaya
215 Lankesha nidanaya
219 Stayane
217 Lankada hakaya
218 Ishwaraya
219 Chandrasuryaginanetraya
220 Kalaganaye
221 Pralayantakaya
222 Kapilaya
223 Kapishaya
224 Punyarashaye
225 Dwa dashara shigaya
226 Savarshriyaya
227 Aprameyatmane
228 Revatyadinivarakaya
229 Lakshmanapradatre
230 Sitajivanahetakuya
231 Ramadiyeyaya
232 Hrashakeshaya
233 Vishnubaktaya
234 Jadine
235 Baline
236 Devaridarpadne
237 Hotre
238 Datre
239 Kartre
240 Jagatprabave
241 Nagaragramapalaya
242 Shudaya
243 Budaya
244 Niratrapaya
245 Niranjanaya
246 Nirvikalpaya
247 Gunatitaya
248 Bayamkaraya
249 Hanumate
250 Duraradiyaya
251 Tapasadiyaya
252 Maheshwaraya
253 Janakiganashokotyatapahartre
254 Paratparasme
255 Vadan mayaya ?
256 Sadasadrupaya
257 Karanaya
258 Prakrate parasme
259 Bagayadaya
260 Nirmalaya
261 Netre
262 Puchalankavida-hakaya
263 Puncha badiyatudanaya
264 Yatadanaripupriyaya
265 Chayapaharine
266. Buteshaya
267 Lokeshaya
268 Sadagatipradaya
269 Plavangameshwarya
270 Krodaya
271 Krodasamraktalochanaya
272 Saumyaya
273 Gurave
274 Kaviyakartre
275 Baktanam varapradaya
276 Baktanukampine
277 Vishveshaya
278 Puruhutaya
279 Puramdaraya
280 Krodahartre
281 Tamohartre
282 Baktabayavarapradaya
283 Agamaye
284 Vibavashave
285 Baswate
286 Yamaya
287 Nirtrutaye
288 Varunaya
289 Vayugatimate
290 Vayave
291 Kuberaya
292 Ishwaraya
293 Ravaye
294 Chandraya
295 Kujaya
296 Somiyaya
297 Gurave
298 Kaviyaya
299 Shaneshwaraya
300 Rahave
301 Ketave
302 Marute
303 Hotre
304 Datre
305 Hartre
306 Samirajaya
307 Mashakakratadevaraye
308 Detyaraye
309 Madusudanaya
310 Kamaya
311 Kapaye
312 Kamapalaya
313 Kapilaya
314 Vishwa jivanaya
315 Bagiratipadambojaya
316 Setubanda visharadaya
317 Swahaye
318 Swadaye
319 Havishe
320 Kavyaya
321 Havyavahaprakashakaya
322 Swaprakasaya
323 Maha virya
324 Lagave
325 Urijita vikramaya
326 Udinondinagatimate
327 Swadgataye
328 Purushotamaya
329 Jagadatmane
330 Jagadiyonaye
331 Jagadantaya
332 Anantakaya
333 Vipapane
334 Nishkalankaya
335 Mahate
336 Mahadahankrataye
337 Kaya
338 Vayave
339 Prativiye
340 Adamyo
341 Vahraye
342 Dikpalaya
343 Kshetrajaya
344 Kshetraharte
345 Palvalikratasagaraya
346 Hiranmayaya
347 Puranaya
348 Kechaya
349 Bucharaya
350 Amaraya
351 Hiranyogarbuya
352 Sutratmane
353 Rajarajaya
354 Visham pataye
355 Vedantavegaya
356 Udgayaya +
357 Vedavedangaparagaya
358 Pratigramastitaye
359 Sada spkurtidatre
360 Gunakaraya
361 Nakshatramaline
362 Butatmane
363 Surabaye
364 Kalpapadaya
365 Chintamanaya
366 Gunanidaya
367 Prajadaraya
368 Anuktamneya
369 Punayashalokaya
370 Purarataya
371 Jyotishtemate
372 Sarvaripataye
373 Kilkilaravasamtrasta-
Butapretapishachakaya
374 Tranatrayaharaya
375 Sukshmaya
376 Stulaya
377 Sarvegataye
378 Pumse
379 Apasmaraharaya
380 Smartre
381 Shrutaye
382 Gataye
383 Smrataye
384 Manave
385 Swargardaraya
386 Prajadaraja
387 Mokshadaraya
388 Yatishwaraya
389 Nadarupaya
390 Parabramane
391 Bramane
392 Bramapuratanaya
393 Yekasme
394 Anekaya
395 Janaya
396 Shuklaya
397 Swayam jyotishe
398 Anakralaya
399 Jyotijyotitishe
400 Anadaye
401 Satwikaya
402 Rajasaya
403 Tamaya
404 Tamohartre
405 Niralambaraya
406 Nirakaraya
407 Gunakaraya
408 Gunashrayaya
409 Gunamayaya
410 Brihat karmane
411 Briha dashase
412 Brihadanave
413 Brihat padaya
414 Brihan murdne
415 Brihat swenaya
416 Brihat karnaya
417 Briha nasaya
418 Brihad dahuve
419 Brihak tanave
420 Briha janave
421 Brihat karyaya
422 Brihat puchaya
423 Brihat karaya
424 Brihad gataye
425 Brihat se swaya
426 Brihalokapkalapradya
427 Briha chaktaye
428 Briahadanchapka ladaya
429 Brihadishwaraya
430 Brahalokanutaya
431 Drash dre
432 Vidyadatre
433 Jagadagurave
434 Devacharyaya
435 Satyavadine
436 Bramavadine
437 Kaladaraya
438 Saptapatalagamine
439 Malayachalasam shriyaya
440 Uktarashastitaya
441 Shridaya
442 Divyoshdivashaya
443 Kagaya
444 Sakamragaya
445 Kapindraya
446 Puranashutichanchuraya
447 Chaturabramanaya
448 Yogine
449 Yogagamyaya
450 Parasme
451 Anarasme
452 Anandinidanaya
453 Vyosaya
454 Vekuntaya
455 Prativipataye
456 Aparajitaye
457 Jitiratiye
458 Sadanandaya
459 Dayayutaya
460 Gopalaya
461 Gopatye
462 Goptre
463 Kalikalaparaparaya
464 Manovegine
465 Sadayogine
466 Samsarabayanasaraya
467 Tatwadatre
468 Tatwat jaya
469 Tatwaya
470 Tatwaprakashakaya
471 Shudaya
472 Budaya
473 Nityamuktaya
474 Baktarajaya
475 Jayadratiya
476 Pralayaya
477 Amitmayaya
478 Mayatitaya
479 Vimat saraya
480 Mayarbajitarashwame
481 Mayanirmita vishnutapaya
482 Mayashrayaya
483 Nirlapaya
484 Mayanirvartakaya
485 Sukaya
486 Sukane
487 Sukapradaya
488 Nagaya
489 Mahesakratam sta vaya
490 Maheshwaraya
491 Satyasam daya
492 Sharabaya
493 Kalipavanaya
494 Sahartrakandarabalavidvam
sara vichashwanaya
495 Sahartrabahave
496 Sahajuya
497 Dwibuhave
498 Dwibujaya
499 Amaraya
500 Chaturbujaya
501 Dashabujayaya
502 Hayagarvaya
503 Kagananaya
504 Kapivaktraya
505 Kapipataye
506 Narasambaya
507 Mahadutaye
508 Bishanaya
509 Bavagaya
510 Vanguya
511 Varahaya
512 Vayarupadrashe
513 Lakshmanapramadatre
514 Parajitadashanaya
515 Parijatanivasine
516 Vadave
517 Vachanakividaya
518 Surasasiyavinirmutaya
519 Sihikapranaharakaya
520 Lankalankaravidwamsine
521 Vrasdramshakarupadushe
522 Ratirsamcharakushalaya
523 Ratrimcharagarhaganadaya
524 Kinkrantantakaraya
525 Jambumalihantr
526 Agararupadushe
527 Akashacharine
528 Huriyaya
529 Meunadarane-mukaya
530 Meugambiganinadaya
531 Maharavanakulantakaya
532 Kalanebipranaharine
533 Makarishapameshadaya
534 Rasaya
535 Rasajaya
536 Samanaya
537 Shrutaye
538 Rupaya
539 Chasush
540 Vachase
541 Urnaya
542 Gandaya
543 Sparshanaya
544 Sparshaya
545 Ahankaramangaya
546 Netinetigamyaya
547 Vekun-bajanapriyaya
548 Gitishaya
549 Garijakanya
550 Durvase
551 Kavaye
552 Animgarase
553 Braguve
554 Vashistaya
555 Chiyavaneya
556 Naradaya
557 Tumbaraya
558 Amalaya
559 Vishwakshetrakaya
560 Vishwabijaya
561 Vishwanetaya
562 Viishapya
563 Yajakaya
564 Yajamanaya
565 Pavakaya
566 Pitrabye
567 Shradyaye
568 Budye
569 Kshamaye
570 Tandraye
571 Mantraya
572 Mantrayitre
573 Swaraya
574 Rajendraya
575 Bupataye
576 Runadamaline
577 Samsarasarataye
578 Nityasampurnakamaya
579 Baktakamaduhe
580 Utamaya
581 Ganapaya
582 Keshavaya
583 Bratre
584 Pitre
585 Matre
586 Marutaye
587 Sahasramurne
588 Anekasyaya
589 Sahasrakshaya
590 Sahasrapade
591 Kamajite
592 Kamadahanaya
593 Kamaya
594 Kamapalapradaya
595 Mudrapaharino
596 Rakshognaya
597 Kshitibaraharaya
598 Balaya
599 Nakadramshdrayugya
600 Vishnuve
601 Baktabayaverapradaya
602 Darpag-ne
603 Darpadaya
604 Damshdrashatamurtaye
605 Amurtimate
606 Mahatidaye
607 Mahabogaya
608 Mahabagarya
609 Mahardwidaya
610 Mahakaraya
611 Mahayogine
612 Mahatejase
613 Mahadyutaye
614 Mahasanaya
615 Mahanadaya
616 Mahamantraya
617 Mahamataya
618 Mahagamaya
619 Mahodaraya
620 Mahadevatmakaya
621 Vibave
622 Rudrakarmino
623 Krurakarmano
624 Ratrenabaya
625 Kritagamaya
626 Ambogilanchanaya
627 Simhaya
628 Satyadarmapramodanaya
629 Jitamitreya
630 Jayaya
631 Somaya
632 Vijayaya
633 Vayunandanaya
634 Jivadatre
635 Sahasram save
636 Mukundaya
637 Buridakshinaya
638 Sidartaya
639 Sididaya
640 Sidasakalpaya
641 Sidihetukaya
642 Saptapatalacharanaya
643 Saptarshiganavanditaya
644 Saptash gilanchanaya
645 Viraya
646 Saptadwiporumandalaya
647 Saptangara jyasukadaya
648 Saptamatranishevitaya
649 Saptaswarlokamukudaya
650 Saptahotre
651 Swarashayaya
652 Saptachandonigaye
653 Saptachandose
654 Saptajanashrayaya
655 Saptasamopagitaya
656 Saptapatalasam shrayaya
657 Megadaya
658 Kirtidaya
659 Shokaharino
660 Dorbagayanashanaya
661 Sarvaraksha karaya
662 Garbadoshag ne
663 Putrapetradaya
664 Prativadimukastambaya
665 Rushtachita prasadanaya
666 Parabicharasamanaya
667 Dukagne
668 Bandamokshadaya
669 Navadwarapuragaraya
670 Navadwaraniketanaya
671 Naranarayanastutiyaya
672 Navanatmaheshwaraya
673 Mekaline
674 Kavachine
675 Kadgine
676 Brajishnave
677 Jishnusarataye
678 Bahuyojanavistirnapuch-ya
679 Puchahatasuraya
680 Dushtagrahanihantre
681 Pisachagrahagatakaya
682 Balagrahavinashine
683 Darmanetre
684 Kripakaraya
685 Ugrakritiyaya
686 Ugravegaya
687 Ugranetraya
688 Shatakratave
689 Shatamanyunutaya
690 Stutiyaya
691 Stutaye
692 Stotre
693 Mahabalaya
694 Samagragunashaline
695 Viyagraya
696 Rakshovinashakaya
697 Rakshwoginadahaya
698 Brahoshaya
699 Shwagaraya
700 Baktavatsalaya
701 Mega nadaya
702 Mega rupaya
703 Mega vrishtinivarakaya
704 Mega jivanahetave
705 Mega sayamaya
706 Paratmakaya
707 Samiratanayaya
708 Yodgre
709 Nritiyavidyavisharadaya
710 Amogiya
711 Amogiyadrashtaye
712 Ishtadaya
713 Arishtanashanaya
714 Artaya
715 Anartapaharino
716 Samartaya
717 Ramasevakaya
718 Artivandyaya
719 Asurarataye
720 Pundrikashwaya
721 Atmabuve
722 Samkarshananaya
723 Veshudatmane
724 Vidyarasaye
725 Sureshwaraya
726 Achalo-dwarakaya
727 Nityaya
728 Setutkrite
729 Ramasarataye
730 Anandaya
731 Paramanandaya
732 Matsyaya
733 Kurmaya
734 Nirashrayaya
735 Varahaya
736 Narasimhaya
737 Vamanaya
738 Jamadaginajaya
739 Ramaya
740 Krishnaya
741 Shivaya
742 Budiye
743 Kalkine
744 Ramashrayaya
745 Haraye
746 Nandane
747 Bringano
748 Chandine
749 Ganeshaya
750 Ganasevitaya
751 Karmagyashraya
752 Suragyashraya
753 Vishramaya
754 Jagatipatiye
755 Jaganataya
756 Kapishaya
757 Sarvavasaya
758 Sadashrayaya
759 Sugrivadistutaya
760 Shantiya
761 Sarvakarmano
762 Plavangamaya
763 Nakadaritarakshase
764 Nakayudwavisharadaya
765 Kushalaya
766 Suganaya
767 Soshaya
768 Vasukaye
769 Takshakaya
770 Swarnavanarya
771 Baladyaya
772 Purujetre
773 Aganasanaya
774 Kevaliyarupaya
775 Kevaliyaya
776 Garudaya
777 Panagoragaya
778 Kilkilravahatarataye
779 Garvaparvatabedanaya
780 Vajrangaya
781 Vajra damsh draya
782 Baktavajranivarakaya
783 Nakayugaya
784 Manigrivaya
785 Jwalamaline
786 Baskaraya
787 Predapratanaya
788 Tapanaya
789 Baktatapanivarakaya
790 Sharanaya
791 Jnivaneya
792 Bovtre
793 Nanacheshtaya
794 Achanchalaya
795 Swastimate
796 Swastidaya
797 Dukasatanaya
798 Pavanatmajaya
799 Pavanaya
800 Pavanaya
801 Kantaya
802 Baktaga sahanaya
803 Baline
804 Meganadaripave
805 Meganadasam hatarakshasaya
806 Ksharaya
807 Akshraya
808 Vinitatmane
809 Vanaresaya
810 Satam gataye
811 Shri kantaya
812 Shitikanataya
813 Sahayaya
814 Sahanayakaya
815 Astiyulaya
816 Anganave
817 Baragiya
818 Devyaya
819 Samsutinasanaya
820 Andyatmavidyasaraya
821 Andiyatmakushalaya
822 Sudiye
823 Akalmashaya
824 Satyahetave
825 Satyadaya
826 Satyagicharaya
827 Satyagarbaya
828 Satarupaya
829 Satyaya
830 Satyaparakramaya
831 Anjanapranalingaya
832 Vayuvamshodravaya
833 Shubaya
834 Badrarupaya
835 Rudrarupaya
836 Surupaya
837 Chitrarupadiyupe
838 Menakavanditaya
839 Sushmadarshanaya
840 Vijayaya
841 Jayaya
842 Krantadad mandalaya
843 Rudraya
844 Prakadikritavipramaya
845 Kambukantaya
846 Prasanatmane
847 Hraswanamaya
848 Vrikodaraya
849 Lambeshtaya
850 Kundaline
851 Chitramaline
852 Yogavidam varaya
853 Vipaschite
854 Kavaye
855 Anandavigrahaya
856 Analpashasananaya
857 Palgunisunave
858 Avyagraya
859 Yogatmane
860 Yogatatparaya
861 Yogavidye
862 Yogakartre
863 Yogayonaye
864 Digambaraya
865 Akaradihakarantvarna nirmitavigrahaya
866 Ulukalamukaya
867 Sidasamstutaya
868 Pramateshwaraya
869 Silashtajangaya
870 Silashtajanave
871 Silashtapanaye
872 Shikagaraya
873 Susurmano
874 Amitadarmano
875 Narayanaparayanaya
876 Jishnuve
877 Bavishnave
878 Rochishnave
879 Grasishnave
880 Stanave
881 Harirudranusekaya
882 Kampanaya
883 Bumikampanaya
884 Gunapravahaya
885 Sutratmane
886 Vitaragastutipriyaya
887 Nagakanyabagwamsine
888 Ruvmavarnaya
889 Kapalalabrite
890 Anakulaya
891 Bavopayaya
892 Anapayaya
893 Vedaparagaya
894 Aksharaya
895 Purushaya
896 Lochanayaya
897 Traksha prabave
898 Dudaya
899 Ashtanga yograpalabuje
900 Satyasamgaya
901 Purush dutaya
902 Samasanastananilayaya
903 Pretavidravanakshamaya
904 Panchaksharaparaya
905 Panchamatrikaya
906 Ranjanadwajaya
907 Yoganivrindavandyashriyo
908 Shatrug-naya
909 Anantavipramaya
910 Bramacharino
911 Indrayaripave
912 Gratadandaya
913 Dasatmatraya
914 Aprapanchaya
915 Sadacharaya
916 Surasenavidarakaya
917 Vridya
918 Pramodaya
919 Anandaya
920 Saptadwipapatingaraya
921 Navadwarapuragaraya
922 Pratyagraya
923 Samagayakaya
924 Shadchakrigamne
925 Swarlokabayakrite
926 Manadaya
927 Madaya
928 Sarvavasayakaraya
929 Shaktiye
930 Anantaya
931 Ananatamangalaya
932 Ashtamurtiye
933 Nayopetaya
934 Virupaya
935 Surasundaraya
936 Gumaketave
937 Mahaketave
938 Satyaketaye
939 Maharataya
940 Nandipriyaya
941 Swatantreya
942 Mekaline
943 Damaruprayaya
944 Lohadgaya
945 Sarvavide
946 Danvine
947 Kandalaya
948 Sarvaya
949 Ishwaya
950 Palabuje
951 Palahastaya
952 Sarvakarmapalapradya
953 Darmagyakshya
954 Darmapalaya
955 Darmaya
956 Darmapradaya
957 Artadaya
958 Panchavimsatitatwajnaya
959 Arakaya
960 Bramatatparaya
961 Trimaravasataye
962 Bimaya
963 Sarvavadu kanisharhanaya
964 Urjaswate
965 Nishkalaya
966 Suline
967 Moline
968 Garjanisacharaya
969 Raktamshararagaraya
970 Raktaya
971 Raktamalyaya
972 Vibushanaya
973 Vanamaline
974 Subangaya
975 Swetaya
976 Swetambaraya
977 Yune
978 Jayaya
979 Ajayaparivaraya
980 Sahasravadanaya
981 Kapaye
982 Shakini dakiniya kshara ksho
butapra banjakaya
983 Sadyojataya
984 Kamagataye
985 Jnanaburteye
986 Yasaskaraya
987 Sambutejase
988 Sarvabomaya
989 Vishnubaktaya
990 Plavangamaya
991 Chaturnavatimantrajnaya
992 Polastiyabaladarpag-ne
993 Sarvalaskmipradaya
994 Shrimate
995 Angadapriyaya
996 Riditaya
997 Smirtebijaya
998 Sureshanaya
999 Samsarabayanasanaya
1000 Atmaya
1001 Shripariva raya
1002 Shritaya
1003 Rupaya
1004 Kamaduhe

Hanuman Sahasranamavali Thousand Names of Hanuman

Hanuman Sahasranamavali 1000 Thousand Names of Hanuman:

this is phonetically transliterated with italian vowels in an american accent.
#494-#533 is not in audio version:
Audio: http://www.raaga.com/channels/sanskrit/moviedetail.asp?mid=S00000161. Hanumate
2. Shri Pradaya
3. Vayuputraya
4. Rudraya
5. Anagaya
6. Ajaraya
7. Amutyave
8. Viraviraya
9. Gramavasaya
10. Jnanashraya
11. Danadaya
12. Nirgunaya
13. Akaya (Suraya)
14. Viraya
15. Nidipataye
16. Munaye
17. Pingakshaya
18. Varadaya
19. Vagmine
20. Sitashokavinashakaya
21. Shivaya
22. Sarvaya
23. Pagaya
24. Aviyataya
25. Viyata Viyataya
26. Rasadaraya
27. Pingakeshaya
28. Pingaromne
29. Shrutigamyaya
30. Sanatanaya
31. Anadaye
32. Bagavate
33. Devaya
34. Vishwahetave
35. Niramayaya (Jnanashaya)
36. Arogakarte
37. Vishweshaya
38. Vishwanataya
39. Harishwaraya
40. Bargaya
41. Ramaya
42 Ramabaktaya
43. Kaliyana prakritaye
44. Stiraya
45 Vishwambaraya
46 Vishwamburtaye
47 Vishwakaraya
48 Vishwapaya
49 Vishwatmane
50 Vishwaseviyaya
51 Vishwasme (Vishwaya)
52 Vishwa haraya
53 Ravaye
54 Vishwa chesh taya
55 Vishwa gamyaya
56 Vishwadiyeyaya
57 Kaladaraya
58 Plavangamaya
59 Kapitesheshtaya
60 Jyesh taya
61 Vegaya
62 Vanecharaya
63 Balaya
64 Vridiya
65 Yune
66 Tatwaya
67 Tatwagamyaya
68 Sukaye ( Sukaya)
69 Ajaya
70 Anjana sunave
71 Avyagraya
72 Gramakshiyataya
73 Daradaraya
74 Burlokaya
75 Buvarlokaya
76 Swarlokaraya
77 Maharlokaya
78 Janalokaya
79 Tapolokaya
80 Aviyayaya
81 Satyaya
82 Omkaragamya
83 Pranavaya
84 Viyapakaya
85 Amalaya
86 Shivadarmapratishtatre
87 Ramesh taya
88 Palgunapriyaya
89 Goshpadikratavarishaya
90 Purnakamaya
91 Darapataye
92 Rakshog-naya
93 Pundarikshaya
94 Sharanagata vatsalaya
95 Janakipranadatre
96 Rakshaprana paharakaya
97 Purnya
98 Satya
99 Pitavasase
100 Divakarasamaprabaya
101 Devo ganaviharino
102 Devata baya banchanaya
103 Bakta dayaya
104 Bakta labdaya
105 Bakta palana tat paraya
106 Dronahurtre
107 Shakti netre
108 Shakti raksha samarakaya
109 Akshwadnaya+
110 Ramadutaya
111 Sakini jiva harakaya
112 Bubu karaha tara taye
113 Garva parvata primardanaya
114 Hetave
115 Ahetave
116 Pramsave
117 Vishwa batre
118 Jagad guruve
119 Jaganetre
120 Jaganataya
121 Jagadishaya
122 Janeshwaraya
123 Jagadwitaya
124 Haraye
125 Shrishaya
126 Garuda smaya-banchinaya
127 Partyadwajaya
128 Vayutraya
129 Amitapuchaya
130 Amitavikramaya
131 Bramapachya
132 Parabramyuchuya
133 Rameshta karakaya
134 Shugrivadiputaya
135 Jnanine
136 Vanaraya
137 Vanareshwasraya
138 Kalpastayine
139 Chiranchavine
140 Tapanaya
141 Sadashivaya
142 Sanataye
143 Sadgatye
144 Buktimuktidaya
145 Kirtidayakaya
146 Kirtye
147 Kirtipradaya
148 Samudraya
149 Shri pradaya
150 Shivaya
151 Bakto dayaya
152 Bakta gamyaya
153 Bakta bagya pradayakaya
154 Udadi kramanaya
155 Devaya
156 Samsara bayan asanaya
157 Vardi bandana krate
158 Vishwa jetre
159 Vishwa pratishitaya
160 Lankaraye
161 Kalapurushaya
162 Lankeshagrahubanchanaya
163 Butavasaya
164 Vasudevaya
165 Vasave
166 Tribuvaneshwaraya
167 Shriramarupaya
168 Krishnaya
169 Lanka prasad bancha kaya
170 Krishnaya
171 Krishnasutaya
172 Shantaya
173 Shantidaya
174 Vishwapavanaya
175 Vishwaboktre
176 Marad naya
177 Bramacharine
178 Jitendriyaya
179 Urdwagaya
180 Languline
181 Maline
182 Ladgulahatarashwasaya
183 Samiratanujaya
184 Viraya
185 Viramaraya
186 Jayapradaya
187 Jaganmangaladaya
188 Punyaya
189 Punya shrivana kirtanaya
190 Punya kirtaye
191 Punyagataye
192 Jagat pavana pavanaya
193 Deveshaya
194 Jitamaraya
195 Rama baktivi di yakaya
196 Dyatre
197 Diyeyaya
199 Sakshi-ne
200 Chetase
201 Chetanyavigrahaya
202 Jnanadaya
203 Pranadaya
204 Pranaya
205 Jagat pranaya
206 Samiranaya
207 Vibishipana priyaya
208 Suraya
209 Pinpalashrayasi dwidaya
210 Sidwaya
211 Sidadwa shriyaya
212 Kalaya
213 Mahokshaya
214 Kalajantakaya
215 Lankesha nidanaya
219 Stayane
217 Lankada hakaya
218 Ishwaraya
219 Chandrasuryaginanetraya
220 Kalaganaye
221 Pralayantakaya
222 Kapilaya
223 Kapishaya
224 Punyarashaye
225 Dwa dashara shigaya
226 Savarshriyaya
227 Aprameyatmane
228 Revatyadinivarakaya
229 Lakshmanapradatre
230 Sitajivanahetakuya
231 Ramadiyeyaya
232 Hrashakeshaya
233 Vishnubaktaya
234 Jadine
235 Baline
236 Devaridarpadne
237 Hotre
238 Datre
239 Kartre
240 Jagatprabave
241 Nagaragramapalaya
242 Shudaya
243 Budaya
244 Niratrapaya
245 Niranjanaya
246 Nirvikalpaya
247 Gunatitaya
248 Bayamkaraya
249 Hanumate
250 Duraradiyaya
251 Tapasadiyaya
252 Maheshwaraya
253 Janakiganashokotyatapahartre
254 Paratparasme
255 Vadan mayaya ?
256 Sadasadrupaya
257 Karanaya
258 Prakrate parasme
259 Bagayadaya
260 Nirmalaya
261 Netre
262 Puchalankavida-hakaya
263 Puncha badiyatudanaya
264 Yatadanaripupriyaya
265 Chayapaharine
266. Buteshaya
267 Lokeshaya
268 Sadagatipradaya
269 Plavangameshwarya
270 Krodaya
271 Krodasamraktalochanaya
272 Saumyaya
273 Gurave
274 Kaviyakartre
275 Baktanam varapradaya
276 Baktanukampine
277 Vishveshaya
278 Puruhutaya
279 Puramdaraya
280 Krodahartre
281 Tamohartre
282 Baktabayavarapradaya
283 Agamaye
284 Vibavashave
285 Baswate
286 Yamaya
287 Nirtrutaye
288 Varunaya
289 Vayugatimate
290 Vayave
291 Kuberaya
292 Ishwaraya
293 Ravaye
294 Chandraya
295 Kujaya
296 Somiyaya
297 Gurave
298 Kaviyaya
299 Shaneshwaraya
300 Rahave
301 Ketave
302 Marute
303 Hotre
304 Datre
305 Hartre
306 Samirajaya
307 Mashakakratadevaraye
308 Detyaraye
309 Madusudanaya
310 Kamaya
311 Kapaye
312 Kamapalaya
313 Kapilaya
314 Vishwa jivanaya
315 Bagiratipadambojaya
316 Setubanda visharadaya
317 Swahaye
318 Swadaye
319 Havishe
320 Kavyaya
321 Havyavahaprakashakaya
322 Swaprakasaya
323 Maha virya
324 Lagave
325 Urijita vikramaya
326 Udinondinagatimate
327 Swadgataye
328 Purushotamaya
329 Jagadatmane
330 Jagadiyonaye
331 Jagadantaya
332 Anantakaya
333 Vipapane
334 Nishkalankaya
335 Mahate
336 Mahadahankrataye
337 Kaya
338 Vayave
339 Prativiye
340 Adamyo
341 Vahraye
342 Dikpalaya
343 Kshetrajaya
344 Kshetraharte
345 Palvalikratasagaraya
346 Hiranmayaya
347 Puranaya
348 Kechaya
349 Bucharaya
350 Amaraya
351 Hiranyogarbuya
352 Sutratmane
353 Rajarajaya
354 Visham pataye
355 Vedantavegaya
356 Udgayaya +
357 Vedavedangaparagaya
358 Pratigramastitaye
359 Sada spkurtidatre
360 Gunakaraya
361 Nakshatramaline
362 Butatmane
363 Surabaye
364 Kalpapadaya
365 Chintamanaya
366 Gunanidaya
367 Prajadaraya
368 Anuktamneya
369 Punayashalokaya
370 Purarataya
371 Jyotishtemate
372 Sarvaripataye
373 Kilkilaravasamtrasta-
Butapretapishachakaya
374 Tranatrayaharaya
375 Sukshmaya
376 Stulaya
377 Sarvegataye
378 Pumse
379 Apasmaraharaya
380 Smartre
381 Shrutaye
382 Gataye
383 Smrataye
384 Manave
385 Swargardaraya
386 Prajadaraja
387 Mokshadaraya
388 Yatishwaraya
389 Nadarupaya
390 Parabramane
391 Bramane
392 Bramapuratanaya
393 Yekasme
394 Anekaya
395 Janaya
396 Shuklaya
397 Swayam jyotishe
398 Anakralaya
399 Jyotijyotitishe
400 Anadaye
401 Satwikaya
402 Rajasaya
403 Tamaya
404 Tamohartre
405 Niralambaraya
406 Nirakaraya
407 Gunakaraya
408 Gunashrayaya
409 Gunamayaya
410 Brihat karmane
411 Briha dashase
412 Brihadanave
413 Brihat padaya
414 Brihan murdne
415 Brihat swenaya
416 Brihat karnaya
417 Briha nasaya
418 Brihad dahuve
419 Brihak tanave
420 Briha janave
421 Brihat karyaya
422 Brihat puchaya
423 Brihat karaya
424 Brihad gataye
425 Brihat se swaya
426 Brihalokapkalapradya
427 Briha chaktaye
428 Briahadanchapka ladaya
429 Brihadishwaraya
430 Brahalokanutaya
431 Drash dre
432 Vidyadatre
433 Jagadagurave
434 Devacharyaya
435 Satyavadine
436 Bramavadine
437 Kaladaraya
438 Saptapatalagamine
439 Malayachalasam shriyaya
440 Uktarashastitaya
441 Shridaya
442 Divyoshdivashaya
443 Kagaya
444 Sakamragaya
445 Kapindraya
446 Puranashutichanchuraya
447 Chaturabramanaya
448 Yogine
449 Yogagamyaya
450 Parasme
451 Anarasme
452 Anandinidanaya
453 Vyosaya
454 Vekuntaya
455 Prativipataye
456 Aparajitaye
457 Jitiratiye
458 Sadanandaya
459 Dayayutaya
460 Gopalaya
461 Gopatye
462 Goptre
463 Kalikalaparaparaya
464 Manovegine
465 Sadayogine
466 Samsarabayanasaraya
467 Tatwadatre
468 Tatwat jaya
469 Tatwaya
470 Tatwaprakashakaya
471 Shudaya
472 Budaya
473 Nityamuktaya
474 Baktarajaya
475 Jayadratiya
476 Pralayaya
477 Amitmayaya
478 Mayatitaya
479 Vimat saraya
480 Mayarbajitarashwame
481 Mayanirmita vishnutapaya
482 Mayashrayaya
483 Nirlapaya
484 Mayanirvartakaya
485 Sukaya
486 Sukane
487 Sukapradaya
488 Nagaya
489 Mahesakratam sta vaya
490 Maheshwaraya
491 Satyasam daya
492 Sharabaya
493 Kalipavanaya
494 Sahartrakandarabalavidvam
sara vichashwanaya
495 Sahartrabahave
496 Sahajuya
497 Dwibuhave
498 Dwibujaya
499 Amaraya
500 Chaturbujaya
501 Dashabujayaya
502 Hayagarvaya
503 Kagananaya
504 Kapivaktraya
505 Kapipataye
506 Narasambaya
507 Mahadutaye
508 Bishanaya
509 Bavagaya
510 Vanguya
511 Varahaya
512 Vayarupadrashe
513 Lakshmanapramadatre
514 Parajitadashanaya
515 Parijatanivasine
516 Vadave
517 Vachanakividaya
518 Surasasiyavinirmutaya
519 Sihikapranaharakaya
520 Lankalankaravidwamsine
521 Vrasdramshakarupadushe
522 Ratirsamcharakushalaya
523 Ratrimcharagarhaganadaya
524 Kinkrantantakaraya
525 Jambumalihantr
526 Agararupadushe
527 Akashacharine
528 Huriyaya
529 Meunadarane-mukaya
530 Meugambiganinadaya
531 Maharavanakulantakaya
532 Kalanebipranaharine
533 Makarishapameshadaya
534 Rasaya
535 Rasajaya
536 Samanaya
537 Shrutaye
538 Rupaya
539 Chasush
540 Vachase
541 Urnaya
542 Gandaya
543 Sparshanaya
544 Sparshaya
545 Ahankaramangaya
546 Netinetigamyaya
547 Vekun-bajanapriyaya
548 Gitishaya
549 Garijakanya
550 Durvase
551 Kavaye
552 Animgarase
553 Braguve
554 Vashistaya
555 Chiyavaneya
556 Naradaya
557 Tumbaraya
558 Amalaya
559 Vishwakshetrakaya
560 Vishwabijaya
561 Vishwanetaya
562 Viishapya
563 Yajakaya
564 Yajamanaya
565 Pavakaya
566 Pitrabye
567 Shradyaye
568 Budye
569 Kshamaye
570 Tandraye
571 Mantraya
572 Mantrayitre
573 Swaraya
574 Rajendraya
575 Bupataye
576 Runadamaline
577 Samsarasarataye
578 Nityasampurnakamaya
579 Baktakamaduhe
580 Utamaya
581 Ganapaya
582 Keshavaya
583 Bratre
584 Pitre
585 Matre
586 Marutaye
587 Sahasramurne
588 Anekasyaya
589 Sahasrakshaya
590 Sahasrapade
591 Kamajite
592 Kamadahanaya
593 Kamaya
594 Kamapalapradaya
595 Mudrapaharino
596 Rakshognaya
597 Kshitibaraharaya
598 Balaya
599 Nakadramshdrayugya
600 Vishnuve
601 Baktabayaverapradaya
602 Darpag-ne
603 Darpadaya
604 Damshdrashatamurtaye
605 Amurtimate
606 Mahatidaye
607 Mahabogaya
608 Mahabagarya
609 Mahardwidaya
610 Mahakaraya
611 Mahayogine
612 Mahatejase
613 Mahadyutaye
614 Mahasanaya
615 Mahanadaya
616 Mahamantraya
617 Mahamataya
618 Mahagamaya
619 Mahodaraya
620 Mahadevatmakaya
621 Vibave
622 Rudrakarmino
623 Krurakarmano
624 Ratrenabaya
625 Kritagamaya
626 Ambogilanchanaya
627 Simhaya
628 Satyadarmapramodanaya
629 Jitamitreya
630 Jayaya
631 Somaya
632 Vijayaya
633 Vayunandanaya
634 Jivadatre
635 Sahasram save
636 Mukundaya
637 Buridakshinaya
638 Sidartaya
639 Sididaya
640 Sidasakalpaya
641 Sidihetukaya
642 Saptapatalacharanaya
643 Saptarshiganavanditaya
644 Saptash gilanchanaya
645 Viraya
646 Saptadwiporumandalaya
647 Saptangara jyasukadaya
648 Saptamatranishevitaya
649 Saptaswarlokamukudaya
650 Saptahotre
651 Swarashayaya
652 Saptachandonigaye
653 Saptachandose
654 Saptajanashrayaya
655 Saptasamopagitaya
656 Saptapatalasam shrayaya
657 Megadaya
658 Kirtidaya
659 Shokaharino
660 Dorbagayanashanaya
661 Sarvaraksha karaya
662 Garbadoshag ne
663 Putrapetradaya
664 Prativadimukastambaya
665 Rushtachita prasadanaya
666 Parabicharasamanaya
667 Dukagne
668 Bandamokshadaya
669 Navadwarapuragaraya
670 Navadwaraniketanaya
671 Naranarayanastutiyaya
672 Navanatmaheshwaraya
673 Mekaline
674 Kavachine
675 Kadgine
676 Brajishnave
677 Jishnusarataye
678 Bahuyojanavistirnapuch-ya
679 Puchahatasuraya
680 Dushtagrahanihantre
681 Pisachagrahagatakaya
682 Balagrahavinashine
683 Darmanetre
684 Kripakaraya
685 Ugrakritiyaya
686 Ugravegaya
687 Ugranetraya
688 Shatakratave
689 Shatamanyunutaya
690 Stutiyaya
691 Stutaye
692 Stotre
693 Mahabalaya
694 Samagragunashaline
695 Viyagraya
696 Rakshovinashakaya
697 Rakshwoginadahaya
698 Brahoshaya
699 Shwagaraya
700 Baktavatsalaya
701 Mega nadaya
702 Mega rupaya
703 Mega vrishtinivarakaya
704 Mega jivanahetave
705 Mega sayamaya
706 Paratmakaya
707 Samiratanayaya
708 Yodgre
709 Nritiyavidyavisharadaya
710 Amogiya
711 Amogiyadrashtaye
712 Ishtadaya
713 Arishtanashanaya
714 Artaya
715 Anartapaharino
716 Samartaya
717 Ramasevakaya
718 Artivandyaya
719 Asurarataye
720 Pundrikashwaya
721 Atmabuve
722 Samkarshananaya
723 Veshudatmane
724 Vidyarasaye
725 Sureshwaraya
726 Achalo-dwarakaya
727 Nityaya
728 Setutkrite
729 Ramasarataye
730 Anandaya
731 Paramanandaya
732 Matsyaya
733 Kurmaya
734 Nirashrayaya
735 Varahaya
736 Narasimhaya
737 Vamanaya
738 Jamadaginajaya
739 Ramaya
740 Krishnaya
741 Shivaya
742 Budiye
743 Kalkine
744 Ramashrayaya
745 Haraye
746 Nandane
747 Bringano
748 Chandine
749 Ganeshaya
750 Ganasevitaya
751 Karmagyashraya
752 Suragyashraya
753 Vishramaya
754 Jagatipatiye
755 Jaganataya
756 Kapishaya
757 Sarvavasaya
758 Sadashrayaya
759 Sugrivadistutaya
760 Shantiya
761 Sarvakarmano
762 Plavangamaya
763 Nakadaritarakshase
764 Nakayudwavisharadaya
765 Kushalaya
766 Suganaya
767 Soshaya
768 Vasukaye
769 Takshakaya
770 Swarnavanarya
771 Baladyaya
772 Purujetre
773 Aganasanaya
774 Kevaliyarupaya
775 Kevaliyaya
776 Garudaya
777 Panagoragaya
778 Kilkilravahatarataye
779 Garvaparvatabedanaya
780 Vajrangaya
781 Vajra damsh draya
782 Baktavajranivarakaya
783 Nakayugaya
784 Manigrivaya
785 Jwalamaline
786 Baskaraya
787 Predapratanaya
788 Tapanaya
789 Baktatapanivarakaya
790 Sharanaya
791 Jnivaneya
792 Bovtre
793 Nanacheshtaya
794 Achanchalaya
795 Swastimate
796 Swastidaya
797 Dukasatanaya
798 Pavanatmajaya
799 Pavanaya
800 Pavanaya
801 Kantaya
802 Baktaga sahanaya
803 Baline
804 Meganadaripave
805 Meganadasam hatarakshasaya
806 Ksharaya
807 Akshraya
808 Vinitatmane
809 Vanaresaya
810 Satam gataye
811 Shri kantaya
812 Shitikanataya
813 Sahayaya
814 Sahanayakaya
815 Astiyulaya
816 Anganave
817 Baragiya
818 Devyaya
819 Samsutinasanaya
820 Andyatmavidyasaraya
821 Andiyatmakushalaya
822 Sudiye
823 Akalmashaya
824 Satyahetave
825 Satyadaya
826 Satyagicharaya
827 Satyagarbaya
828 Satarupaya
829 Satyaya
830 Satyaparakramaya
831 Anjanapranalingaya
832 Vayuvamshodravaya
833 Shubaya
834 Badrarupaya
835 Rudrarupaya
836 Surupaya
837 Chitrarupadiyupe
838 Menakavanditaya
839 Sushmadarshanaya
840 Vijayaya
841 Jayaya
842 Krantadad mandalaya
843 Rudraya
844 Prakadikritavipramaya
845 Kambukantaya
846 Prasanatmane
847 Hraswanamaya
848 Vrikodaraya
849 Lambeshtaya
850 Kundaline
851 Chitramaline
852 Yogavidam varaya
853 Vipaschite
854 Kavaye
855 Anandavigrahaya
856 Analpashasananaya
857 Palgunisunave
858 Avyagraya
859 Yogatmane
860 Yogatatparaya
861 Yogavidye
862 Yogakartre
863 Yogayonaye
864 Digambaraya
865 Akaradihakarantvarna nirmitavigrahaya
866 Ulukalamukaya
867 Sidasamstutaya
868 Pramateshwaraya
869 Silashtajangaya
870 Silashtajanave
871 Silashtapanaye
872 Shikagaraya
873 Susurmano
874 Amitadarmano
875 Narayanaparayanaya
876 Jishnuve
877 Bavishnave
878 Rochishnave
879 Grasishnave
880 Stanave
881 Harirudranusekaya
882 Kampanaya
883 Bumikampanaya
884 Gunapravahaya
885 Sutratmane
886 Vitaragastutipriyaya
887 Nagakanyabagwamsine
888 Ruvmavarnaya
889 Kapalalabrite
890 Anakulaya
891 Bavopayaya
892 Anapayaya
893 Vedaparagaya
894 Aksharaya
895 Purushaya
896 Lochanayaya
897 Traksha prabave
898 Dudaya
899 Ashtanga yograpalabuje
900 Satyasamgaya
901 Purush dutaya
902 Samasanastananilayaya
903 Pretavidravanakshamaya
904 Panchaksharaparaya
905 Panchamatrikaya
906 Ranjanadwajaya
907 Yoganivrindavandyashriyo
908 Shatrug-naya
909 Anantavipramaya
910 Bramacharino
911 Indrayaripave
912 Gratadandaya
913 Dasatmatraya
914 Aprapanchaya
915 Sadacharaya
916 Surasenavidarakaya
917 Vridya
918 Pramodaya
919 Anandaya
920 Saptadwipapatingaraya
921 Navadwarapuragaraya
922 Pratyagraya
923 Samagayakaya
924 Shadchakrigamne
925 Swarlokabayakrite
926 Manadaya
927 Madaya
928 Sarvavasayakaraya
929 Shaktiye
930 Anantaya
931 Ananatamangalaya
932 Ashtamurtiye
933 Nayopetaya
934 Virupaya
935 Surasundaraya
936 Gumaketave
937 Mahaketave
938 Satyaketaye
939 Maharataya
940 Nandipriyaya
941 Swatantreya
942 Mekaline
943 Damaruprayaya
944 Lohadgaya
945 Sarvavide
946 Danvine
947 Kandalaya
948 Sarvaya
949 Ishwaya
950 Palabuje
951 Palahastaya
952 Sarvakarmapalapradya
953 Darmagyakshya
954 Darmapalaya
955 Darmaya
956 Darmapradaya
957 Artadaya
958 Panchavimsatitatwajnaya
959 Arakaya
960 Bramatatparaya
961 Trimaravasataye
962 Bimaya
963 Sarvavadu kanisharhanaya
964 Urjaswate
965 Nishkalaya
966 Suline
967 Moline
968 Garjanisacharaya
969 Raktamshararagaraya
970 Raktaya
971 Raktamalyaya
972 Vibushanaya
973 Vanamaline
974 Subangaya
975 Swetaya
976 Swetambaraya
977 Yune
978 Jayaya
979 Ajayaparivaraya
980 Sahasravadanaya
981 Kapaye
982 Shakini dakiniya kshara ksho
butapra banjakaya
983 Sadyojataya
984 Kamagataye
985 Jnanaburteye
986 Yasaskaraya
987 Sambutejase
988 Sarvabomaya
989 Vishnubaktaya
990 Plavangamaya
991 Chaturnavatimantrajnaya
992 Polastiyabaladarpag-ne
993 Sarvalaskmipradaya
994 Shrimate
995 Angadapriyaya
996 Riditaya
997 Smirtebijaya
998 Sureshanaya
999 Samsarabayanasanaya
1000 Atmaya
1001 Shripariva raya
1002 Shritaya
1003 Rupaya
1004 Kamaduhe